توزیع مویرگی و مشتریان خاص

توزیع مویرگی فروش به معنای رساندن محصولات با وضعیت مناسب در زمان و مکان مساعد به مشتریان مناسب در تمای بنگاه های اقتصادی و نقاط می باشد. هدف مهم و اصلی توزیع مویرگی این است که محصولات در تمام قسمت‌های بنگاه های اقتصادی، موجود و در دسترس باشند تا بدین شیوه بتوان مشتریان بیشتری را جذب کرد. وظایف مهم یک سیستم توزیع مویرگی شامل 5 دسته زیر می‌باشد:

1: دریافت و کنترل اطلاعات بازارها

 

2: دریافت مطالبت

 

3: تحویل دادن سفارش به مشتری 

 

4: دریافت کردن سفارش از مشتری

 

5: انبار و‌ نگهداری برای مشتری 

 

از طرف دیگر در پاسخ به نیاز های مختلف محیط کسب و کار در کوتاه مدت و یا بواسطه اهداف راهبردی و بلند مدت در بازار، انتخاب استراتژی برون سپاری عملیات لجستیک(فرآیند جمع‌آوری، ذخیره و انتقال) بجای راه اندازی انبار های جدید راهکاری مناسبی بنظر می‌آید. چرا که ایجاد یک واحد انبار جديد با مدیریت مستقل همیشه بازار را با چالشها و هزینه های پیش بینی نشده درون بنکاه ها، مدیریتی، مالی و قانونی مواجه می سازد.

لجستیک افق آریا با این هدف و کمک رسانی در زمینه توزیع مویرگی و مشتریان خاص  ، آماده خدمت رسانی می باشد .